вторник, 30 май 2017 г.

Клуб"Театър"


На 30.05.  клуб "Театър" с ръководител П. Ябълкарова завърши учебната година, като представи двете приказки: „Добрите стопани” от Асен Разцветников и „Умник Гюро с умници другари” от Елин Пелин. През изминалата седмица малките артисти  зарадваха с представлението си своите съученици. Те получиха сертификати за участието в клуба по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.