вторник, 20 октомври 2009 г.

ПОЧЕТНА СТИПЕНДИЯ “ЖЕЛЕЗНИК”

С цел стимулиране ученическата инициативност и като награда за висок успех, както и за издигане престижа на училището, Педагогическият съвет на СОУ „Железник” с протокол No 1 от 07.10.2009г. учредява 2 стипендии за ученици от гимназиална степен на училището.
Стипендията е парична, в размер на 30/тридесет/ лева и се присъжда за всеки учебен срок поотделно.

1. Критерии за присъждане:
1.1. Отличен успех.
1.2. Участие в Ученически съвет и училищни мероприятия.
1.3. Издигане престижа на училището чрез участие в олимпиади, конкурси, състезания и др.
1.4. Ученикът да не е наказван за нарушения на ЗНП, ППЗНП, ПВРУ.

2. Процедура по присъждане.
2.1. В началото на всеки учебен срок, класните ръководители и преподаватели номинират ученици за присъждане на стипендията.
2.3. Педагогическият съвет взема решение и определя стипендианта.
2.4. Педагогическият съвет отнема стипендията, ако стипендиантът е нарушил някой/и от критериите за присъждането й.

3. Ред за формиране на стипендията, финансов контрол за събраните и разходваните средства.
3.1. Всеки член на педагогическия съвет внася срещу приходен ордер при ЗАТС по 5 /пет/ лева на учебен срок.
3.2. ЗАТС изплаща по ведомост стипендията.
3.4. Остатъкът от събраните средства в края на учебната година се присъждат като парична награда на най-изявения ученик, с решение на Педагогическия съвет.

4.Промени в този статут се правят по реда на одобряването му/с решение на ПС/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар