събота, 25 февруари 2017 г.

Турнир по футболНа 25.02.2017 г. от 11.00ч. се проведе турнир, включен в графика на дейност "Футбол" по Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.В събитието взеха  участие учениците от дейност" Футбол" с ръководител Д. Колева, както и женският футболен отбор „Берое“. Срещата беше със състезателен характер и се проведе във физкултурния салон на СУ „Железник“ Стара Загора.  Децата бяха разделени на два отбора, които последователно премериха сили с професионалистите от ЖФК „Берое“.