сряда, 1 март 2017 г.

Изложба по проект "Твоят час"На  01.03. 2017 г. клуб "Малки готвачи"  по Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове организира изложба на тема "Здравословни бисквити". Малките кулинари направиха сладки с овесени ядки, мед и сушени плодове.