сряда, 5 април 2017 г.

Изложба "Квилинг"Днес,  05.04.2017 год. във форума на училището  с изложба  на изработените картички и украси,  участниците в клубовете „Квилинг творчество” и „Картичкофурии”  ни представят как чрез приложното изкуство може да се отбележи пролетният цикъл от празници. 

Изложбата е в рамките на проект  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове организира изложба на тема "Здравословни бисквити Показаните филиграни развиват интелектуалните способности   на децата. Те виждат колко много неща могат да създадат посредством техниката - квилинг. Изложбата показва усет  към цветовете и формите. 

Комбинирането на цветовете и формите  дава на децата възможност да експериментират и   импровизират,  да изразят себе си и собствената си преценка. Произведенията, представени от децата, са своеобразна палитра от естетически форми, отразяващи  детския поглед на зададените теми.

Събитието е подготвено от ръководителите на дейностите Йоана Дечева и Василка Низоркова.