петък, 7 април 2017 г.

Турнир по баскетбол

На 07.04.2017г. се проведе поредният турнир-изява по проект BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“. Участниците в дейност "Баскетбол" премериха сили помежду си и показаха научените техники при дриблиране, ловене, подаване и стрелба от място и в движение .