четвъртък, 20 април 2017 г.

Изложба

Днес учениците от клуба по немски език подредиха красива изложба по случай Великден. Техен ръководител е госпожа Милена Евтимова. Kлубът се осъществява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.