вторник, 16 май 2017 г.

„Чета, пиша и разказвам по-добре“

За пореден път в СУ "Железник" се организира събитие по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Този път се представиха участниците в дейност „Чета, пиша и разказвам по-добре“.
 Организираното събитие е с цел да предразположи учениците към изпитния формат, да не се притесняват от външни лица по време на изпита /каквито за тях ще са квесторите на НВО/, да съумеят да разпределят времето си от 60 минути за поставените задачи и не на последно място - да проверят готовността си за изпитния формат на НВО.