сряда, 24 май 2017 г.

Финално събитие на клуб"Фантазьори"

Поредното събитие в СУ „Железник“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 24 май участниците в клуб „Фантазьори“ с ръководител П. Вълева представиха пред  родителите си, част от учителите  и ръководство на СУ“Железник“ своята книжка „Фантазьори“. Децата четоха своите приказки и разкази, зададоха гатанките, които сами са съчинили.На 29 май учениците от клуб „Фантазьори“ представиха книжката си на децата от ПДГ в СУ“Железник“. Всички се забавляваха с разказите и приказките, написани от учениците от 3в клас. Само гатанките малко позатрудниха малчуганите. Накрая  всеки от тях получи значка „И аз съм фантазьор“.  Фантазиите продължават!
�дове. На 24 май участниците в клуб „Фантазьори“ с ръководител П. Вълева представиха пред  родителите си, част от учителите  и ръководство на СУ“Железник“ своята книжка „Фантазьори“. Децата четоха своите приказки и разкази, зададоха гатанките, които сами са съчинили.