четвъртък, 18 май 2017 г.

БаскетболПоредното събитие в СУ „Железник“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Този път се проведе турнир по повод 24 май, в който участниците от дейност "Баскетбол" премериха сили помежду си и показаха научените техники при дриблиране, ловене, подаване и стрелба от място и в движение. Състезанието между участниците беше проведено по възрастови групи /втори, трети и четвърти клас/. Всички участници  получиха сертификати за участие в проект "Твоят час".