вторник, 22 май 2018 г.

Клуб"Занимателна математика"


В рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"Твоят час" през настоящата 2017/2018 учебна година в СУ „Железник“ развива своята дейност клуб „Математика“ . На 18.05.2018г. в кабинета на 6в клас, където се провеждат обичайно занятията на клуба с ръководител г-жа Живка Попдончева, се проведе открит урок под надслов „Занимателна математика“. Участниците от дейността за преодоляване на обучителни затруднения доказаха, че математиката може да бъде и забавна. Занятието включваше решаване на логически задачи, демонстрира се решението на задачата за Ханойските кули с изработен от тях макет, преливаха течности, решаваха ребуси, местеха кибритени клечки.