петък, 15 юни 2018 г.

“Приложни изкуства”

През учебната 2017/2018 година работихме в клуб “Приложни изкуства” с ръководител г-жа С. Гълъбова по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Ученици от 6-ти"а" и 6-ти"б" клас разшириха познанията си за приложните изкуства експериментирайки с разнообразни материали и техники. Разгърнаха творческия си потенциал в индивидуалните умения чрез приложни дейности. Чрез фантазия и чувство за красота и хармония те създадоха прекрасни произведения на приложното изкуство с които украсиха пространството на училището ни.