четвъртък, 21 юни 2018 г.

„Математиката и аз“

В рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове"Твоят час" през настоящата 2017/2018 учебна година в СУ „Железник“ развива своята дейност клуб „Математиката и аз“ с ръководител Биляна Кисьовска . Във връзка с приключването на дейността на клуба на 07. 06. 2018 година се проведе математическо отборно състезание на тема „ Забавна математика“. В състезанието се включиха всички участници от клуба. Учениците бяха разделени на два отбора - отбор „Питагор“ и отбор „Архимед“. Те решаваха забавните логически задачи с голям интерес и бяха подкрепяни от съучениците си и гости на събитието.